نظر مخالف شماره ۷۱ (۲۴ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴
شماره رای ۷۱-۴۴-۳
شماره سند ۱۱۴
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 15/09/1989
خواهان شاهین شاین ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C44 Doc 114 FA
Case No: ۴۴