نظر مخالف شماره ۷۰ (۱۴ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۷۰
شماره رای ۷۰-۱۷۰-۳
شماره سند ۵۸
توضیح نظر مخالف فاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 06/10/1989
خواهان ناهید دانیال پور همت
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C170 Doc 58
Case No: ۱۷۰