نظر مخالف شماره ۶۹ (۲ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۹۳
شماره رای ۶۸-۱۹۳-۳ ای تی ال
شماره سند ۴۳
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 23/06/1988
خواهان رضا سعید مالک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C193 Doc 43 fr
Case No: ۱۹۳