نظر مخالف شماره ۶۹ (۱۴ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۶۹
شماره رای ۶۹-۱۶۹-۳
شماره سند ۵۹
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 06/10/1989
خواهان استیون جوزف دانیال پور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C169 Doc 59 FA
Case No: ۱۶۹