نظر مخالف شماره ۶۶ (۱۲ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۳۸
شماره رای دی. ئی. سی. ۶۶-۳۳۸-۲
شماره سند ۶۹
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی در مورد در مورد رد دعوای متقابل بانک مرکزی ایران در پرونده ۳۳۸
تاریخ ثبت 03/12/1987
خواهان اینتر فرست بنک دالاس، نشنال اسوسی ایشن، (سابقاً "فرست نشنال بنک این دالاس")
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، و بانک صنعت و معدن
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C338 Doc 69 FA
Case No: ۳۳۸