نظر مخالف شماره ۵۹ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۹۳
شماره رای ۵۹-۹۳-۱ دی. ائی. سی
شماره سند ۲۵۰
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی نسبت به تصمیم شماره ۱-۹۳-۵۹
تاریخ ثبت 04/05/1987
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C93 doc 250 Fa
Case No: ۹۳