نظر مخالف شماره ۵۹۵ (۲۳ تیر ۱۳۷۹)

شماره پرونده ۸۲۳
شماره رای ۵۹۵-۸۲۳-۳
شماره سند ۱۲۴
توضیح نظر مخالف محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 13/07/2000
خواهان بانک مرکزی ایران
خوانده بانک فدرال رزرو نیویورک
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C823 Doc 124
Case No: ۸۲۳