نظر مخالف شماره ۵۸۵ (۱۳ بهمن ۱۳۷۸)

شماره پرونده ۴۵۷
شماره رای ۵۸۵-۴۵۷-۱
شماره سند ۱۴۷
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 02/02/2000
خواهان جرج. ئی دیویدسون (همایونجاه)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسدالله نوری
C457 Doc 147
Case No: ۴۵۷