نظر مخالف شماره ۵۷ (۱۹ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴۴
شماره رای ۵۷-۲۴۴-۱
شماره سند ۶۸
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 10/08/1983
خواهان جی. آی. کیس کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی اتفاق و شرکت اروپ
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C244 Doc 68 FA
Case No: ۲۴۴