نظر مخالف شماره ۵۷۳ (۲۹ خرداد ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۲۷۱
شماره رای ۵۷۳-۲۷۱-۳
شماره سند ۱۱۰
توضیح نظر مخالف محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 19/06/1997
خواهان جهانگیر مهتدی و ژیلا مهتدی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C271 Doc 110 FA
Case No: ۲۷۱