نظر مخالف شماره ۵۶۷ (۱۳ بهمن ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۲۱۳/۲۱۵
شماره رای ۵۶۷-۲۱۳/۲۱۵-۳
شماره سند ۲۱۷
توضیح نظر مخالف محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 02/02/1996
خواهان دادرس اینترنشنال، پر-ام کانستراکشن کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نوسازی و عمران تهران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C213 DOC 217 FA
Case No: ۲۱۳/۲۱۵