نظر مخالف شماره ۵۵ (۱۹ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۵
شماره رای ۵۵-۱۶۵-۱
شماره سند ۶۲
توضیح نظر مخالف محمود م. کاشانی عضو دیوان داوری
تاریخ ثبت 08/02/1983
خواهان ایکانامی فورمز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)، شرکت ساختمانی مانا، سهامی خاص (مانا)، بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه یک
داوران محمود م. کاشانی
C165 Doc 62 FA (corrected version ..)
Case No: ۱۶۵