نظر مخالف شماره ۵۵۴ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۳۱۹
شماره رای ۵۵۴-۳۱۹-۱
شماره سند ۱۲۳
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 11/05/1994
خواهان کاترین اعتضادی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران ریچارد ام. ماسک
C319 DOC 123
Case No: ۳۱۹