نظر مخالف شماره ۵۵۱ (۱ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۸
شماره رای ۵۵۱-۳۶۸-۳
شماره سند ۱۰۰
توضیح نظر مخالف آقای محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 22/12/1993
خواهان یونیداین کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، از طریق و توسط نیرویی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C368 Doc 100
Case No: ۳۶۸