نظر مخالف شماره ۵۳ (۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۹
شماره رای ۵۳-۱۴۹-۱
شماره سند ۵۶
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 27/07/1983
خواهان مارک دلال
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت (بانک سابق بین‌المللی ایران)
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C149 doc 56 FA
Case No: ۱۴۹