نظر مخالف شماره ۵۱۴ (۷ بهمن ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۵۱۴-۲۲۷-۳
شماره سند ۱۸۱
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 27/01/1992
خواهان ایستمن کداک کامپنی
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C227 Doc 181 FA
Case No: ۲۲۷