نظر مخالف شماره ۵۰ (۲ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۰
شماره رای ۵۰-۴۰-۳
شماره سند ۱۱۲
توضیح «عقیده مخالف» آقای جهانگیر ثانی در پرونده ۴۰
تاریخ ثبت 23/12/1983
خواهان آر.ان. پامروی، ک. اس. پامروی و آر. ام. پامروی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران مصطفی جهانگیر ثانی
C40 doc 112 FA
Case No: ۴۰