نظر مخالف شماره ۵۰۹ (۲ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۴۸
شماره رای ۵۰۹-۲۴۸-۱
شماره سند ۲۷۴
توضیح نظر مخالف هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 24/07/1991
خواهان روی پی. ام. کارلسون
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران گروه صنعتی ملی
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C248 Doc 274 FA
Case No: ۲۴۸