نظر مخالف شماره ۴۶۱ (۴ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۶۱-۳۹-۲
شماره سند ۴۱۱
توضیح نظر مخالف سیدخلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 23/02/1990
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C39 Doc 411 FA
Case No: ۳۹