نظر مخالف شماره ۴۶۱ (۲۹ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۶۱-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۹
توضیح اظهارات جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 19/01/1990
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C39 Doc 409 fr
Case No: ۳۹