نظر مخالف شماره ۴۳۸ (۸ شهریور ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای ۴۳۸-۴۳۰-۱
شماره سند ۱۶۷
توضیح نظر مخالف اسداله نوری
تاریخ ثبت 30/08/1990
خواهان راک ول اینترنشنال سیستمز اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع ملی)
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C430 Doc 167 FA
Case No: ۴۳۰