نظر مخالف شماره ۴۳۱‌ (۳ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۴۳۱-۳۹۵-۳
شماره سند ۳۱۳
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 25/09/1989
خواهان کمپوننت بیلدرز اینکورپوریتد، وود کمپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (قائم مقام بانک رهنی ایران) و شرکت سهامی بیمه ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C395 Doc 313
Case No: ۳۹۵