نظر مخالف شماره ۴۳۰ (۶ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۴
شماره رای ۴۳۰-۸۱۴-۱
شماره سند ۱۲۲
توضیح نظر مخالف اسدالله نوری در ارتباط با دعوی اول
تاریخ ثبت
خواهان الکترونیک سیستمز اینترنشنال، اینک.
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلام ایران، سازمان صنایع نظامی
شعبه یک
داوران
C814 Doc 122
Case No: ۸۱۴