نظر مخالف شماره ۴۲۷ (۱۷ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۳۱
شماره رای ۴۲۷-۸۳۱-۳
شماره سند ۴۳
توضیح نظر مخالف ریچارد سی. آلیسون
تاریخ ثبت 09/10/1989
خواهان آنیتا پری-روحانی اصالتاً و وکالتاً از طرف فرزندان خود، سودابه و سیروس (روحانی)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مستضعفان
شعبه سه
داوران ریچارد سی. آلیسون
C831 Doc 43
Case No: ۸۳۱