نظر مخالف شماره ۴۲۶ (۳ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۲۷۶
شماره رای ۴۲۶-۲۷۶-۳
شماره سند ۱۰۳
توضیح نظر مخالف ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 25/07/1989
خواهان آرتور ج. فریتس اند کامپنی
خوانده شرکت تعاونی شرکت های ساختمانی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C276 Doc 103 FA
Case No: ۲۷۶