نظر مخالف شماره ۳۹ (۱۶ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۳۹-۱۵۹-۳ آی تی ام
شماره سند ۲۳۷
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 07/08/1984
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارونوترونیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C159 doc 237
Case No: ۱۵۹