نظر مخالف شماره ۳۹۹ (۲ دی ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۲۷۳
شماره رای ۳۹۹-۱۰۲۷۳-۳
شماره سند ۵۶
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 23/09/1988
خواهان هیدتومو شینتو
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C10273 Doc 56 FA
Case No: ۱۰۲۷۳