نظر مخالف شماره ۳۷ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۱
شماره رای دیوان عمومی- ۳۷-۱۱۱- آی تی ال
شماره سند ۱۲۷
توضیح نظر مخالف رئیس دیوان آقای لاگرگرن
تاریخ ثبت 13/04/1984
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن
C111 Doc 127 FA
Case No: ۱۱۱