نظر مخالف شماره ۳۶ (۱۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۱۰
شماره رای ۳۶-۴۱۰-۳ ال تی آی
شماره سند ۶۵
توضیح نظر مخالف پرویز انصاری نسبت به قرار عدم صلاحیت
تاریخ ثبت 09/07/1984
خواهان ارونیوترانیک اورسیز سرویز اند اینکورپوریتد، و هنگلز اند مک کوی اینکورپوریتد
خوانده شرکت مخابرات ایران، بانک مرکزی ایران، و دولت ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C410 Doc 65 FA
Case No: ۴۱۰