نظر مخالف شماره ۳۲ (۲۶ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۲-۲۴-۱ آی.تی.ال
شماره سند ۱۹۵
توضیح نظر مخالف محمود کاشانی
تاریخ ثبت 17/07/1984
خواهان استارت هوزینگ کورپوریشن،‌ استارت سیستمز، اینک، استارت هوزینگ اینترنشنال، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک عمران، بانک ملت
شعبه یک
داوران محمود کاشانی
C24 Doc 195 FA
Case No: ۲۴