نظر مخالف شماره ۳۲۰ (۱۴ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۴
شماره رای ۳۲۰-۱۸۴-۱
شماره سند ۱۶۳
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 05/11/1987
خواهان گرنجر اسوشی‌ایتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی کشوری ایران
شعبه یک
داوران کوروش حسین عاملی
C184 Doc 163 FA
Case No: ۱۸۴