نظر مخالف شماره ۳۱۲ (۱۴ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۱۳۵
شماره رای ۳۱۲-۱۱۱۳۵-۳
شماره سند ۱۰۰
توضیح نظر مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 05/11/1987
خواهان آلفرد ال. دبلیو. شورت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C11135 Doc 100
Case No: ۱۱۱۳۵