نظر مخالف شماره ۳۰ (۱۷ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۰
شماره رای ۳۰-۱۶۰-۱
شماره سند ۱۳۸
توضیح نظر مخالف هوارد ام هولتزمن با قرار موقت
تاریخ ثبت 08/12/1983
خواهان آر.سی.ا گلوبکام کامیونیکیشنز اینکورپوریتد (آر.سی.ا گلوبکام اینکورپوریتد)، آر.سی.ا گلوبکام کامیونیکیشنز دیسک اینکورپوریتد (آر.سی.ا گلوبکام دیسک اینکورپوریتد)، آر.سی.ا گلوبال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی، بانک تجارت خارجی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C160 Doc 138
Case No: ۱۶۰