نظر مخالف شماره ۳۰۴ (۹ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۸۴
شماره رای ۳۰۴-۲۸۴-۲
شماره سند ۱۵۷
توضیح نظر مخالف جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 29/04/1987
خواهان اوتیس الویتور کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، و بانک ملت، (سابقاً بانک تجارت خارجی ایران)
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C284 Doc 157
Case No: ۲۸۴