نظر مخالف شماره ۳۰۱ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۸۶
شماره رای ۳۰۱-۲۸۶-۱
شماره سند ۱۱۸
توضیح نظر مخالف قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 01/05/1987
خواهان ویتاکیر کورپوریشن، (برمایت دیویژن)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دفاع ملی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C286 Doc 118 FA
Case No: ۲۸۶