نظر مخالف شماره ۲۹ (۲۹ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۰
شماره رای آی. تی. ام ۲۹-۱۶۰-۱
شماره سند ۱۲۶
توضیح نظریه مخالف محمود کاشانی عضو شعبه اول
تاریخ ثبت 31/10/1983
خواهان آر.سی.ا گلوبال کومیونیکیشنز دیسک اینکورپوریتد (آر.سی.ا کلوبکم دیسک)، آر.سی.ا گلوبکم سیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی، بانک تجارت خارجی ایران
شعبه اول
داوران محمود م. کاشانی
C160 Doc 126
Case No: ۱۶۰