نظر مخالف شماره ۲۹۸ (۱۹ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۱۷
شماره رای ۲۹۸-۳۱۷-۱
شماره سند ۸۹
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 09/03/1988
خواهان سولا تایلز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C317 DOC 89
Case No: ۳۱۷