نظر مخالف شماره ۲۹۷ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۰۹
شماره رای ۲۹۷-۲۰۹-۱
شماره سند ۱۶۳
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 22/04/1987
خواهان ویلیام ج. لویت
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان مسکن ایران، جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C209 Doc 163 FA
Case No: ۲۰۹