نظر مخالف شماره ۲۹۲ (۱۱ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵۳
شماره رای ۲۹۲-۳۵۳-۲
شماره سند ۳۵۰
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی احمدی در مورد پرونده ۳۵۳
تاریخ ثبت 02/03/1987
خواهان اف ام سی کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع ملی، شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان شاهنشاهی، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C353 DOC 350
Case No: ۲۵۳