نظر مخالف شماره ۲۹۱ (۲۱ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۷۰۶
شماره رای ۲۹۱-۱۰۷۰۶-۱
شماره سند
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 10/02/1987
خواهان سینت رجیس پیپر کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C10706 Doc 59 FA
Case No: ۱۰۷۰۶