نظر مخالف شماره ۲۸۹ (۹ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۳
شماره رای ۲۸۹-۹۳-۱
شماره سند ۲۳۹
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 29/01/1987
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C93 Doc 239 FA
Case No: ۸۳