نظر مخالف شماره ۲۸۳ (۲۸ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۴۸
شماره رای ۲۸۳-۴۴۸-۱
شماره سند ۱۰۴
توضیح نظر مخالف هوراد ام. هولتزمن در رابطه با ادعای حساب بانکی
تاریخ ثبت 19/12/1986
خواهان ترینینگ سیستمز کورپوریشن
خوانده بانک تجارت، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C448 Doc 104
Case No: ۴۴۸