نظر مخالف شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۳
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۳-۱
شماره سند ۱۱۱
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان یال ال. مک هارگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C10853 Doc 111 FA
Case No: ۱۰۸۵۳