نظر مخالف شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۵
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۵-۱
شماره سند ۱۱۱
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان دیوید ا. والاس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C10855 Doc 111 FA
Case No: ۱۰۸۵۵