نظر مخالف شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۴
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۴-۱
شماره سند 111
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان ویلیام اچ. رابرتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C10854 Doc 111 FA (last page added)
Case No: ۱۰۸۵۴