نظر مخالف شماره ۲۷ (۱۴ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای ۲۷-۳۸۲-۳ دی.ای.سی
شماره سند ۳۲۳
توضیح نظر مخالف با تصمیم متخذه
تاریخ ثبت 05/11/1985
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C382 Doc 323 FA
Case No: ۳۸۲