نظر مخالف شماره ۲۶۳ (۱۱ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۲۴
شماره رای ۲۶۳-۳۲۴-۳
شماره سند ۵۹
توضیح نظر مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 02/03/1987
خواهان فیوترا تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C324 Doc 59 FA
Case No: ۳۲۴