نظر مخالف شماره ۲۶۴ (۲۱ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۶۴
شماره رای ۲۶۴-۲۶۴-۱
شماره سند ۱۲۳
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 12/11/1986
خواهان هنری اف. تایکمن کارنگی فاندری اند ماشین کامپنی
خوانده شرکت شیشه همدان
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C264 Doc 123 FA
Case No: ۲۶۴