نظر مخالف شماره ۲۶۰ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۸
شماره رای ۲۶۰-۱۸-۱
شماره سند ۱۹۸
توضیح نظر مخالف آقای عاملی
تاریخ ثبت 18/05/1988
خواهان پپسیکو اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان، شرکت نوشابه سازی زمزم آذربایجان، شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران، شرکت نوشابه سازی زمزم اصفهان، شرکت نوشابه سازی زمزم گرگان، شرکت نوشابه سازی زمزم کرمان، شرکت نوشابه سازی، زمزم کرمانشاه، شرکت نوشابه سازی زمزم خوزستان، شرکت نوشابه سازی زمزم مشهد، شرکت نوشابه سازی زمزم رشت، شرکت نوشابه سازی زمزم شیراز، شرکت نوشابه سازی زمزم تهران
شعبه یک
داوران کوروش-حسین عاملی
C18 Doc 198 FA
Case No: ۱۸