نظر مخالف شماره ۲۵ (۲۵ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۷۱
شماره رای ۲۵-۷۱-۱
شماره سند
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 14/04/1983
خواهان لیلیان بردین گریم
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C71 Doc 50 FA
Case No: ۷۱